مدیر عامل ایران خودرو فارس


: 1056

جناب آقای مهندس عبدالرضا ملاکی ، در تاریخ 11 اسفند 1400 مدیر عامل کارخانه ایران خودرو فارس گردید .