آدرس ارتباطی ما

شیراز- کیلومتر 4 بلوار ولایت - شرکت ایران خودرو فارس

صندوق پستی : 1181-71555

تلفن : 37418278-37418219(071)

نمابر : 37418279(071)

 Email : info@ikfars.com

ارسال نظرات و پیشنهادات

نام و نام خانوادگی :

پست الکترونیک :

تلفن همراه :

توضیحات :