بازدید دکتر قادری نماینده شیراز از شرکت ایران خودرو فارس


: 8535

تلاش همه جانبه برای تحقق برنامه‌های توسعه ای

به گزارش روابط عمومی ایران خودرو فارس؛ جعفر قادری در بازدید از ســایت ایران خودرو فارس، ضمن تقدیر از تلاش کارکنان این شــرکت، گفت: باید از ظرفیتهای موجود برای ایجاد اشــتغال و توســعه زیرساختهای صنعتی استان نهایت استفاده را برد؛ ما از افزایش تیراژ و ارتقای کیفی محصول تولیدی سایت فارس حمایت میکنیم. 

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم یکپارچگی زنجیره‌های مرتبط در حوزه صنعت در استان فارس اظهــار کرد: ارتقــای ظرفیت‌های تولیدی در ســایت فارس به خصوص تنوع بخشی در تولید محصولات و ایجاد سالن رنگ و بدنه باید در دستور کار ایران‌خودرو فارس باشد تا بتوان ضریب اشتغال‌زایی در این شرکت را افزایش داد.

عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که اســتفاده از ظرفیتهای اســتانی به خصوص در تامین قطعات خودرو ضروری است، تصریح کرد: افزایش تیراژ تولید و ارتقای کیفی محصولات تولیدی باید مورد توجه همه متولیان صنعت خودرو باشد.

عضــو قوه مقننــه با تاکید بر این که بــا افزایش بهره وری و کیفیت در خط تولید میتوان در جهت تحقق شــعار ســال گام برداشت، گفت: صنعت خودرو علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، سبب ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار هم میشود.

علی کریمی، مدیر عامل ایرانخودرو فارس نیز در حاشــیه این بازدید گفت: ســایت ایرانخودرو فــارس، ظرفیت کافی برای توســعه همــه حلقه های تولیدی خــودرو را دارد و برای رســیدن به جایــگاه مطلــوب برنامه های توســعه ای را دنبال میکند که البته این مهم حمایت همه جانبه مقامات اســتانی را میطلبد.

وی با بیان این که در دو ســال گذشــته بــه دلیل تحریم و دریافــت قطعات به صورت محدود، متاســفانه بــا خودروهای کســری دار مواجــه بوده ایم، اما کیفیت محصــولات افت پیدا نکرده اســت، کسب سه ســتاره کیفیت برای محصول پارس تولیدی این ســایت حاصل از ارزشیابی شرکت بازرسی کیفیت و اســتاندارد ایران و سرعت در رفع کسری و تحویل و کاهش ماندگاری خودروهای تولیدی شاهدی بر این موضوع است. کریمی تاکید کرد: در سایت فارس سطح بهرهوری افزایش یافته و از نیروی انسانی موجود حداکثر استفاده شده است. عضــو هیات مدیــره ســایت فارس افــزود: در راســتای سیاستهای کلی گروه صنعتی ایرانخودرو برنامه های عملیاتی و استراتژی سه ساله مجموعه ایرانخودرو فارس تدوین شده و با تمام توان در این مسیر در حال حرکتیم. کریمــی گــذار از مشــکلات و چالشهای پیــش رو، را با همکاری موثر این ســایت بــا تمامی دســتگاههای اجرایی و نظارتی و تقنینی امکان پذیر دانست.

وی بــا اشــاره بــه این کــه بر اســاس صورتهــای مالی حسابرسی شده ایرانخودرو فارس در سالهای ۹۷ و ۹۸ علاوه بر تکرار سوددهی باوجود افت تولید، تمامی معوقات مربوط به پرونده های مالیاتی سالهای ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ تسویه شده است، بیان کرد: مجموعه این اقدامات مثبت با همکاری صادقانه همه کارکنان شــرکت و مدیریت هزینه و شــفاف ســازی مبتنی بر دیجیتالی کردن فرآیندها صورت گرفته است. گفتنی اســت، هفته گذشته نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شــورای اسـلـامی به اتفاق هیات همراه از ایرانخودرو فــارس بازدید کــرد و از نزدیک در جریان رونــد فعالیتهای خطوط تولید قرار گرفت.