مدیر عامل

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مهندس محمد علی کرک وندی