محمدعلی کرکوندی مدیر عامل ایران خودرو فارس شد


: 4616

با حکم فرشــاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، محمد علی کرکوندی مدیرعامل ایران خودرو فارس شد.

بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت ایران خــودرو فارس، سه شــنبه پنجم اســفند ماه با حضور جمعی از مدیران ارشد ایران خودرو و رییس ســازمان صمت فارس، طی مراســمی مهندس محمد علــی کرکوندی به عنــوان مدیر عامل جدید ایران خودرو فارس معرفی و از علی کریمی مدیر عامل ســابق ایران خودرو فارس تقدیر شــد. در این مراســم مدیر حراست ایران خودرو، کرکوندی را با توجه به ســوابق درخشــانی که در تولید و مونتاژ داشــته است، از جنس تولید دانست. نهاوندی ســه عنصر صداقــت، صراحــت و ســلامت را از مولفه های هم افزایــی کارکنان در گــروه صنعتی ایران خودرو دانســت. کرکونــدی نیز طی ســخنانی بــا بیان این کــه اجرایی کردن ماموریت هــای محوله با عزم جهادی و کمک تمامی همکاران امکان پذیر اســت، اظهار کرد: امیدواریــم با حمایت مقامات ارشد گروه صنعتی و مساعدت مقامات عالی استانی بتوانیم چند منظوره کردن ســالن های مونتــاژ را پیگیری و عملیاتی کنیم.