عملیاتی نمودن برنامه های پروژه  بهبود کیفی سایت فارس


: 5296

به گزارش روابط عمومی شرکت ایران خودرو فارس طرح" هر هفته یک ایراد از هر شاخص در هر منشاء" با هدف بهبود مستمر وموثر در ارتقای سطح کیفیت محصول تولیدی اجرایی گردید. افزایش تنوع ایرادات، جزیره ای بودن و عدم بلوغ سیستم های نرم افزاری پشتیبانی کننده سیستم های کیفی موجب شده تا عملا بسیاری از طرح های بهبود کیفی محصول، خروجی قابل ذکری نداشته باشد. نبود مکانیسمهای پایشی و نظارتی دقیق و عدم بازخورد به منظور بهبود ایرادات از انتقادات وارده بر طرح های کیفی مرسوم است.در این راستا سایت فارس با مهندسی مجدد فرآیندها و طراحی معماری های پویای حل مساله ، طراحی ساختار مدیریت دانش و اطلاعات و داده های مرتبط با ایرادات و پروژه های بهبود کیفی محصول و طراحی راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات به عنوان بسترهای لازم چابک سازی سازمانی و تصمیم گیری پویا در تعریف و پیگیری و اجرای راه حل های بهبود ایرادات متمرکز شده است. امید آنکه این اقدامات سایت فارس، ضریب کیفی محصول تولیدی را دو چندان کند.