پیشنهاد دهنده گان می بایست مدارک شناسایی شامل : سپرده شرکت در مناقصه و قیمت پیشنهادی را درون پاکت الف و رزومه کاری ، مستندات شرکت درون پاکت ب نهاده و تحویل واحد حراست شرکت ایران خودرو فارس نمایند .


نام و نام خانوادگی / نام شرکت :

پست الکترونیک :

تلفن همراه :