خواهشمند است مبلغ پیشنهادی خود در خصوص اقلام مزایده بر اساس شرایط ذیل و مدارک پیوست ، را حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه 1400/08/09، اعلام فرمایید .لازم به ذکر است پیشنهاد دهنده گان می بایست مدارک شناسایی پیشنهاد دهنده شامل : رسید پرداخت سپرده شرکت در مزایده و قیمت پیشنهادی ، کپی شناسنامه و کارت ملی را درون پاکت نهاده و تحویل واحد حراست شرکت ایران خودرو فارس نمایند.


نام و نام خانوادگی / نام شرکت :

پست الکترونیک :

تلفن همراه :