شرکت ایران خودرو فارس در نظر دارد یک دستگاه تزریق گاز کولر با مشخصات فایل پیوست خریداری نماید. از این رو فروشندگان محترم مبلغ پیشنهادی خود را به صورت پاکت درب بسته حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه 1400/07/12 تحویل مدیریت حراست و یا به آدرس: شیراز، کیلومتر 4 بلوار ولایت، شرکت ایران خودرو فارس، کد پستی 8136879717 با پست دوقبضه ارسال نمایند.


نام و نام خانوادگی / نام شرکت :

پست الکترونیک :

تلفن همراه :