خواهشمند است  مبلغ پیشنهادی خود در خصوص اقلام مزایده بر اساس شرایط ذیل و  مدارک پیوست ،  را حداکثر تا پایان وقت اداری سه شنبه مورخه 1400/06/30،  اعلام فرمایید .لازم به ذکر است پیشنهاد دهنده گان می بایست مدارک شامل : کپی شناسنامه و کارت ملی ، رسید پرداخت سپرده شرکت در مزایده و قیمت پیشنهادی را درون پاکت نهاده و تحویل واحد حراست شرکت ایران خودرو فارس نمایند .


نام و نام خانوادگی / نام شرکت :

پست الکترونیک :

تلفن همراه :