خواهشمند است مبلغ پيشنهادي خود در خصوص تامين 12 نفر نيروهاي خدمات بر اساس شرايط ذيل و مدارك پيوست ، را حداكثر تا پايان وقت اداري يكشنبه 1400/04/20  با در نظر گرفتن شرايط ذيل ، اعلام فرماييد .لازم به ذكر است پيشنهاد دهنده گان مي بايست قيمت پيشنهادي بهمراه سپرده شركت در مناقصه را در پاكت الف نهاده و روي آن عبارت "پاكت الف" را قيد نمايند . همچنين گواهي تائيديه صلاحيت اداره كار ، مجوز فعاليت شركت و پرينت حساب متصل به شركت ( بهمراه گردش حساب 3 ماهه) را در پاكت ب نهاده و روي آن عبارت " پاكت ب " راقيد نمايند .


نام و نام خانوادگی / نام شرکت :

پست الکترونیک :

تلفن همراه :