خواهشمند است مبلغ پيشنهادي خود در خصوص مناقصه ساخت تابلو برق بر اساس شرايط فني و نقشه پيوست ، را حداكثر تا پايان وقت اداري جمعه 1400/04/18 ، اعلام فرماييد .لازم به ذكر است پيشنهاد دهنده گان مي بايست مدارك شناسايي پيشنهاد دهنده شامل : رسيد پرداخت سپرده شركت در مناقصه و قيمت پيشنهادي را درون پاكت نهاده و تحويل واحد حراست شركت ايران خودرو فارس نمايند .


نام و نام خانوادگی / نام شرکت :

پست الکترونیک :

تلفن همراه :