خواهشمند است مبلغ پيشنهادي خود در خصوص اقلام مزايده بر اساس شرايط ذيل و مدارك پيوست ، را حداكثر تا پايان وقت اداري يكشنبه 1400/04/20 ، اعلام فرماييد .لازم به ذكر است پيشنهاد دهنده گان مي بايست مدارك شناسايي پيشنهاد دهنده شامل : رسيد پرداخت سپرده شركت در مزايده و قيمت پيشنهادي را درون پاكت نهاده و تحويل واحد حراست شركت ايران خودرو فارس نمايند.


نام و نام خانوادگی / نام شرکت :

پست الکترونیک :

تلفن همراه :