خواهشمند است مبلغ پیشنهادی در خصوص احداث سالن تخلیه و نگهداری بدنه با توجه به اسناد پیوست را حداکثر تا ساعت 10 صبح یکشنبه مورخ 14000115 اعلام فرمایید .


نام و نام خانوادگی / نام شرکت :

پست الکترونیک :

تلفن همراه :