شرکت ایران خودرو فارس در نظر دارد تامین و سرو غذای پرسنل به مقدار میانگین روزانه 200 پرس از طریق مناقصه با در نظر گرفتن 2 طرح پیشنهادی زیر به پیمانکار واجد شرایط وگذار نماید. از این رو پیمانکاران محترم میتوانند با دانلود اسناد مناقصه یا مراجعه حضوری در ساعات اداری به آدرس : شیراز - کیلومتر 4 بلوار ولایت کارخانه ایران خودرو فارس اداره بازرگانی ، اسناد مناقصه را دریافت و قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 14000110 تسلیم نمایند. 

شماره تماس : 374182600

طرح های پیشنهادی شامل :

1) تامین فضا ، انرژی با کارفرما و تجهیز آشپزخانه بدون مجوز فروش غذا به خارج از شرکت با پیمانکار

2) خرید غذا به صورت هر پرس


نام و نام خانوادگی / نام شرکت :

پست الکترونیک :

تلفن همراه :