شرکت ایران خودرو فارس در نظر دارد مقدار حدود 3 تن ضایعات فلزی آهنی، 1 تن پیچ واشر دار، 70 عدد مخزن خالی گاز کولر R134، شیشه ساختمانی ساده و مشجر اعم از سالم و شکسته، اقلام ضایعاتی پلاستیکی را از طریق مزایده به فروش رساند. از این رو خریداران محترم میتوانند از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 991216 به این شرکت واقع در شیراز - کیلومتر 4 بلوار ولایت - کارخانه ایران خودرو فارس، مراجعه و ضمن مشاهده اقلام و دریافت اسناد مزایده ، قیمت پیشنهادی خود را به واحد حراست تسلیم نمایند.

شماره تماس: 37418260


نام و نام خانوادگی / نام شرکت :

پست الکترونیک :

تلفن همراه :