کارخانه ایران خودرو فارس در نظر دارد پروژه احداث سالن بازرسی قبل از تحویل و پارکینگ نگهداری خودرو و محوطه حمل و بارگیری تریلی، را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. پیمانکاران محترم میتوانند اسناد مناقصه را دریافت و پس از مطالعه قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری دوشنبه 990805 درون پاکت درب بسته تحویل مدیریت حراست نموده و رسید اخذ نمایند.

شماره تماس: 37418260

 


نام و نام خانوادگی / نام شرکت :

پست الکترونیک :

تلفن همراه :