شرکت ایران خودرو فارس در نظر دارد تامین و سرو غذای پرسنل به مقدار میانگین روزانه 180 پرس از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. از این رو پیمانکاران محترم می توانند مبلغ پیشنهادی خود در خصوص تهیه و سرو غذای پرسنل این شرکت بر اساس شرایط ذیل و مدارک پیوست ، را حداکثر تا پایان وقت اداری پنجشنبه ، 98/03/02اعلام فرمایید .لازم به ذکر است پیشنهاد دهنده گان می بایست پروانه کسب یا مجوز فعالیت+ مجوز بهداشت +پرینت حساب یک ماهه دارنده پروانه +رزومه فعالیت کاری را درون پاکت " الف " و رسید پرداخت سپرده شرکت در مناقصه را درون پاکت " ب " و قیمت پیشنهادی را درون پاکت " ج " نهاده و تحویل واحد حراست شرکت ایران خودرو فارس نمایند


نام و نام خانوادگی / نام شرکت :

پست الکترونیک :

تلفن همراه :