افتتاح سالن جدید آدیت محصول سایت فارس


: 1262

سالن جدید آدیت محصول سایت فارس با حضور مدیران و مسئولان شرکت افتتاح گردید
 این سالن با امکاناتی همچون فضای بسیار مناسب جهت آدیت ( رشد 200% مساحت نسبت به سالن قدیم ) و توسعه فضای روشنایی ( افزایش 100% نسبت به سالن قدیم ) و ایجاد فضای اختصاصی اتاق کار و جلسات، ایجاد بافر نگهداری خودرو ها، احداث چاله کنترل استاندارد و ... احداث گردیده است، که امید است با تحقق این موضوع شاهد افزایش کیفیت بازرسی محصولات در حوزه آدیت محصول ( شاخص PSA ) و بازرسی ایدرو ( IDRO ) در راستای تحقق اهداف کیفی باشیم.