شرکت ایران خودرو فارس در نظر دارد تامین و سرو غذای پرسنل به مقدار میانگین روزانه 180 پرس از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.از این رو پیمانکاران محترم میتوانند در ساعات اداری به واحد بازرگانی مراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه، قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخه 97/07/09 تسلیم نمایند.

شماره تماس واحد بازرگانی: 37418260