با سلام و احترام

       خواهشمند است  مبلغ پیشنهادی خود در خصوص مزایده فروش ضایعات غیرتولیدی بر اساس شرایط ذیل و  مدارک پیوست ،  را حداکثر تا پایان وقت اداری پنجشنبه 97/11/11     ،  اعلام فرمایید .لازم به ذکر است پیشنهاد دهنده گان می بایست   مدارک شناسایی پیشنهاد دهنده شامل : کپی شناسنامه از صفحه اول و صفحه توضیحات ،کپی کارت ملی،کپی سند منزل یا اجاره نامه ،یکی از قبوض منزل مسکونی را درون پاکت  " الف "       و       رسید پرداخت سپرده شرکت در مزایده را درون پاکت  " ب "    و       قیمت پیشنهادی را درون پاکت  "ج"   نهاده و تحویل واحد حراست شرکت ایران خودرو فارس نمایند .

 

شرایط عمومی مزایده عبارتند از :

 1. سپرده شرکت در مزایده مبلغ 20 میلیون ریال ، معادل دو میلیون تومان خواهد بود که شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ مذکور را به شماره حساب 3153118090 بانک ملت شعبه دکتر خدادوست واریز و رسید آن را در پاکت  "ب"  نهاده و بهمراه سایر پاکات تحویل واحد حراست نمایند .
 2. شرکت ایران خودرو فارس در قبول یا رد پیشنهادات ارائه شده آزادی مطلق دارد .
 3. به پیشنهادات فاقد سپرده یا سایر مدارک درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 4. آخرین مهلت انصراف از شرکت در مزایده ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 97/11/13 می باشد که می بایست درخواست خود را به صورت کتبی تحویل اداره بازرگانی شرکت ایران خودرو فارس و یا بشماره 37418260 آن را فکس نموده و تاییدیه آن را دریافت نماید .
 5. در صورتی که برنده مزایده ، ظرف مدت تعیین شده از تاریخ اعلام ، حاضر به انعقاد پیمان نشود ، سپرده او به نفع شرکت ضبط و انعقاد پیمان با نفر دوم انجام می شود و در صورت عدم حضور نفر دوم و سوم ، سپرده آنها نیز ضبط خواهد شد .
 6. شرکت در مزایده به معنی پذیرش کلیه شرایط آن و بازدید قبلی اقلام مورد مزایده می باشد .
 7. حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات مجاز نمی باشد .
 8. کلیه هزینه های حمل ، تفکیک ، بارگیری و ... بعهده خریدار می باشد .
 9. محل بازدید اقلام مورد مزایده ،کیلومتر 4 بلوار ولایت، شرکت ایران خودرو فارس می باشد .
 10. هزینه های درج آگهی مزایده و کارشناسی ( مبلغ حدودی 10 میلیون ریال ) ، بعهده برنده مزایده خواهد بود .
 11. خریدار حق به کارگیری کارگران فاقد مجوز قانونی کار ، جهت انجام عملیات تفکیک و بارگیری و هر گونه عملیات دیگری در محیط فروشنده را ندارد .
 12. بازگشایی و تعیین برنده مزایده روز شنبه مورخ 97/11/13 انجام خواهد شد .
 13. در صورتی که بنا به هر دلیلی پیمانکار در حین انجام کار ، ترک قرارداد نماید هزینه خسارات وارده به فروشنده از سپرده حسن انجام کار خریدار کسر خواهد شد .
 14. انتقال کلیه پسماندهای بلا استفاده موضوع مزایده بعهده پیمانکار بوده و می بایست به صورت حداقل هفته ای یک بار از سایت خارج گردد .
 15. بارگیری ضایعات می بایست به صورت روزانه و در ساعات اداری صورت پذیرد .
 16. فروش اقلام ذکر شده به صورت گروهی می باشد و فروش هر یک از اقلام ذکر شده به صورت انفرادی مقدور نمی باشد .
 17. برنده مزایده میبایست مبلغ چهل میلیون ریال معادل چهار میلیون تومان به عنوان سپرده حسن انجام کار تا آخرین نوبت بارگیری نزد امور مالی شرکت ضبط نماید .
 18. پیمانکار می بایست مبلغ هر سرویس را قبل از خروج کالا از شرکت به حساب اعلامی کارفرما واریز نماید .

 


نام و نام خانوادگی / نام شرکت :

پست الکترونیک :

تلفن همراه :